PATVIRTINTA
MB GJ KLINIKOS
direktoriaus įsakymu Nr. DI/2021-1/2
2021 m. liepos 16 d.

MB GJ KLINIKOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB GJ KLINIKA (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Klinikos vidaus tvarką, paslaugų teikimo tvarką, Klinikos darbuotojų ir Klinikos pacientų teises ir pareigas.
2. Klinika savo veikloje vadovaujasi steigimo Nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos ir higienos normomis, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei šiomis Taisyklėmis.
3. Be šių Taisyklių, darbuotojų darbines funkcijas, teises ir pareigas nustato darbuotojų darbo sutartys, darbų saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybės nuostatai, Klinikos direktoriaus įsakymai.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. MB GJ KLINIKA – tai įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka, turinti teisę teikti Klinikos licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
4.2. Pacientas – tai Klinikos lankytojas, turintis teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;
4.3. nepilnametis Pacientas – tai Klinikos lankytojas iki 18 metų amžiaus, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais;
4.4. paciento Atstovas – tai Klinikos lankytojo įstatyminis atstovas (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir pan.), turintys atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus;
4.5. nemokamos paslaugos – tai tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymu, ta apimtimi kokia Klinika yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa;
4.6. mokamos paslaugos – tai tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys Pacientai arba už juos sumoka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Klinikos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra priskiriamos pirminei, antrinei ar tretinei asmens sveikatos priežiūrai, dėl jų nėra sudaromos sutartys su teritorine ligonių kasa. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos visiems besikreipiantiems į Kliniką Pacientams. Už suteiktas paslaugas Pacientai sumoka Klinikos galiojančiame kainyne nurodytą sumą.

II. KLINIKOS TEISĖS IR PAREIGOS

1. Klinika yra pelno siekiantis juridinis asmuo, teikiantis paslaugas ir turintis teisę:
1.1. turėti banko sąskaitą, firminį ženklą (antspaudą pagal poreikį);
1.2. naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Klinikos Nuostatuose nustatyta tvarka;
1.3. teikti labdarą ir paramą;
1.4. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas;
1.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;
1.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
1.7. naudoti Klinikos lėšas savo numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
1.8. gauti pelną iš savo veiklos.
2. Klinikoje dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai turi turėti galiojančias licencijas ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka, ES, nacionaliniais ir pan. diagnostikos ir gydymo algoritmais.
3. Klinika privalo:
3.1. užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą, nustatyta apimtimi, remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais;
3.2. teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Klinikai išduotos licencijos apimtimi;
3.3. teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naudoti Lietuvos Respublikoje patvirtintas technologijos ir priemones;
3.4. tinkamai pildyti ir saugoti asmens sveikatos duomenis ir kitą teisės aktais ir įsakymais patvirtintą medicininę dokumentaciją;
3.5. užtikrinti vienodas Pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir gerbti jų privatumą;
3.6. saugoti Paciento sveikatos duomenų paslaptį, išskyrus atvejus, kai Klinika teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie Pacientą tretiesiems asmenims;
3.7. užtikrinti būtinųjų visuomenės sveikatos priežiūros priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše, įgyvendinimą;
3.8. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją apie nustatytas vidaus infekcijas, jų protrūkius bei kitus pavojaus Pacientų sveikatai atvejus;
3.9. Klinikos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie Klinikos vidaus ir darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras.

III. PACIENTŲ REGISTRACIJOS TVARKA

1. Informacija apie Kliniką, joje teikiamas paslaugas teikiama Klinikos internetiniame puslapyje, telefonu ar Pacientui atvykus į Kliniką.
2. Pacientai vizitui pas gydytoją specialistą registruojami:
2.1. Pacientui paskambinus nurodytu telefonu;
2.2. Pacientui užsiregistravus internetiniame puslapyje;
2.3. Pacientui atvykus į Klinikos registratūrą.
2.4. Pacientai registruodamiesi 2.1-2.3 p. turi nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį. Gavus Paciento sutikimą, Paciento vizito pas gydytoją specialistą data ir laikas bus išsiųsti sms žinute.
3. Iš anksto užsiregistravę pacientai privalo atvykti į Kliniką paskirtu laiku. Negalintys atvykti nurodytu laiku, Pacientai turi pranešti registratūros telefonu arba atšaukti internetinę registraciją Klinikos internetiniame puslapyje.
4. Pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba, priimami Skubos tvarka.
5. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus 4 p.) teikiamos tik patikrinus ar Pacientas apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu.
6. Pacientai, atvykę į Kliniką, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (iki 18 metų).
7. Gydytojas specialistas Pacientus priima užregistruotu laiku. Jei Pacientas pavėluoja, jo priėmimas nėra užtikrinamas. Jei dėl objektyvių priežasčių gydytojas specialistas užtrunka, teikdamas paslaugas, kiti Pacientai bus priimti vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
8. Jei dėl objektyvių priežasčių gydytojas specialistas negali teikti paslaugų (liga ar kitos priežastys), Pacientai turi būti informuojami telefonu ir pagal poreikį perkeliama vizito data ir/ar laikas.
9. Pacientų kreipimosi į Kliniką tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

1. Klinika teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytas galiojančiose licencijose.
2. Nemokamos paslaugos teikiamos visiems Pacientams, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu ir Klinika turi teritorinės ligonių kasos kvotas atitinkamai paslaugai teikti.
3. Mokamas paslaugas teikiamos visiems pacientams, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir/ar Klinikos direktoriaus įsakymais.
4. Mokamų paslaugų teikimo tvarka:
4.1. Informacija apie Klinikoje teikiamas mokamas paslaugas teikiama Klinikos internetiniame puslapyje, telefonu ar Pacientui atvykus į Kliniką.
4.2. Pacientas savo apsisprendimą gauti mokamas paslaugas patvirtina pasirašydamas Paciento sutikimo dėl ambulatorinių asmens sveikatos paslaugų teikimo formoje, kuri pateikiama registratūroje Pacientui atvykus gydytojo specialisto vizitui. Paciento sutikimas dėl ambulatorinių asmens sveikatos paslaugų teikimo forma yra Klinikos dokumentas.
4.3. Mokamų paslaugų kainos nurodytos Klinikos galiojančiame kainyne.
5. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai kiekvienam Klinikos Pacientui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.
6. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams Pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminis atstovas, kurie savo veiksmais neturi teisės trukdyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų nepilnamečiam Pacientui.
7. Pacientui pageidaujant gali būti teikiama nuotolinė konsultacija. Nuotolinės konsultacijos galimybę įvertina gydytojas specialistas pagal Paciento klinikinę situaciją. Nuotolinės paslaugos teikiamos Pacientams, pasirašiusiems Paciento sutikimo dėl ambulatorinių asmens sveikatos paslaugų teikimo formą. Gydytojas specialistas turi teisę atsisakyti teikti nuotolinę konsultaciją, jei remiantis Paciento klinikine situacija, nuotolinė konsultacija negalima.

V. KLINIKOS PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Paciento teisės negali būti varžomos dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų, pažiūrų ir pan.
2. Pacientas turi teisę gauti kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
3. Pacientas turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
4. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti.
5. Pacientas turi teisę klausti gydytojo specialisto ar kito darbuotojo vardo pavardės ir užimamų pareigų.
6. Pacientas turi teisę susipažinti su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis.
7. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę, tokia apimtimi, kuria nurodo Sutikimo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje. Pacientas turi teisę gauti visą informaciją apie jo sveikatos būklę išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti Paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia ir įrašais medicininiuose dokumentuose pažymi gydytojas specialistas ar gydytojų specialistų konsiliumas).
8. Pacientas turi teisę gauti jo asmens sveikatos priežiūros dokumentų kopijas, apmokėjęs už jas savo lėšomis. Ši paciento teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Nepilnametis Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jo sveikatą jam suprantama supaprastinta forma. Jeigu tarp nepilnamečio Paciento ir jo Atstovo yra nesutarimų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų specialistų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio Paciento interesus.
10. Pacientas turi teisę atsisakyti gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymais nenustatyta kitaip, savo apsisprendimą patvirtindamas parašu Klinikos Paciento sutikimo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
11. Pacientas turi teisę prašyti leidimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus Klinikoje pateikęs raštišką prašymą Klinikos direktoriui. Pacientas turi teisę filmuoti, fotografuoti Klinikoje tik gavęs raštišką Klinikos direktoriaus leidimą.
12. Paciento pareigos:
12.1. rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;
12.2. nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių;
12.3. rūpintis savo sveikatos draudimu;
12.4. vykdyti visus medicinos darbuotojų nurodymus ir rekomendacijas dėl tyrimų, gydymo, slaugos ir profilaktikos.
13. Lankydamasis Klinikoje Pacientas privalo:
13.1. gerbti Klinikos darbuotojus ir kitus Pacientus;
13.2. laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus specialistus tvarkos;
13.3. netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
13.4. laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;
13.5. tausoti Klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
13.6. informuoti Kliniką (atvykęs į registratūrą) jei pasikeitė jo kontaktiniai ir/ar asmens duomenys.
13.7. suteikti gydytojui specialistui teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatos būklę, ankstesnes ligas, alergijas, skiepus, operacijas, traumas, giminės sergamumą, savo vartojamus ar vartotus vaistus, gydymo toleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, Pacientas gali tikėtis kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gavimo;
13.8. pasirašyti Paciento sutikimo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formą, tokiu būdu patvirtindamas savo apsisprendimą – sutinka ar nesutinka su formoje nurodytais teiginiais.

VI. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

1. Klinikoje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nomenklatūra ir asortimentas nurodyti Klinikos asmens sveikatos priežiūros licencijoje (žr. https://vaspvt.gov.lt ).
2. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis pacientams, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir dėl kurių teikimo Klinika yra sudariusį sutartį su teritorine ligonių kasa.
3. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai:
3.1. dėl jų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų Klinika yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa;
3.2. kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti teisės aktų numatyta tvarka ir sąlygomis.
4. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, amžių, lytį, privalomą sveikatos draudimą. Klinikoje teikiamų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915 su vėlesniais pakeitimais).
5. Klinika teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias privalo sumokėti pacientas pagal Klinikoje nustatytą mokamų paslaugų teikimo tvarką.
6. Mokamos paslaugos teikiamos pacientams, kurie yra neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
7. Mokamų paslaugų asortimentas ir įkainiai pateikiami Klinikos internetinėje svetainėje (www.gjklinika.lt) ir kainyne.

VII. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

1. Paciento siuntimo į kitas gydymo įstaigas poreikį nustato konsultavęs gydytojas specialistas.
2. Gydytojas specialistas Pacientą gali siųsti:
2.1. kito gydytojo specialisto konsultacijai;
2.2. į kitas gydymo įstaigas.
3. Gydytojas specialistas, siųsdamas Pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, užpildo 027/a formą ir apie formos išdavimą pažymi Paciento asmens sveikatos istorijoje.
4. Jei Pacientas atsisako vykti į kitą gydymo įstaigą, tokį savo apsisprendimą Pacientas turi patvirtinti parašu Paciento sutikimo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
5. Pacientų siuntimo į kitas gydymo įstaigas tvarką nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Pacientas ar jo Atstovas turi teisę pateikti skundą Klinikai, jei mano, kad buvo pažeistos jo teisės.
2. Klinikoje nagrinėjamas tik tas skundas, kuriame nurodytas Paciento vardas, pavardė, telefono numeris, išdėstyta skundo esmė ir pasirašytas Paciento ar jo Atstovo. Kartu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei skundas teikiamas siunčiant paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Pacientas turi teisę pateikti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo skundžiamo įvykio Klinikoje datos.
4. Paciento skundą nagrinėja Klinikos direktoriaus sudaryta komisija. Skundas turi būti išnagrinėtas ir pateiktos išvados raštu Pacientui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
5. Pacientas, nesutikdamas su skundo nagrinėjimo rezultatais turi teisę juos apskųsti Klinikos direktoriui. Nesutikdamas su Klinikos direktoriaus sprendimu, Pacientas turi teisę kreiptis į Pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas.

IX. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, diagnozę, gydymą, prognozę ir kita asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką Paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
2. Neturint raštiško Paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:
2.1. Klinikos darbuotojams, kurie registruoja Pacientą, atlieka tyrimus, procedūras, gydytojams specialistams; sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
2.2. nepilnamečio Paciento įstatyminiam Atstovui, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio Paciento interesams;
2.3. apie Paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, teisėtvarkos ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;
2.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;
2.5. institucijoms, kontroliuojančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
3. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti, filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus ir pan. su Klinikos darbuotojais ir Pacientais Klinikos teritorijoje gali tik informavę Klinikos direktorių bei gavę Paciento bei Klinikos direktoriaus raštišką leidimą.
4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Klinika informaciją apie Pacientą teikia savo iniciatyva be Paciento sutikimo:
4.1. esant pagrįstų įtarimų įvykdžius nusikalstamą veiką;
4.2. esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, esant pagrįstų įtarimų, kad pažeidžiamos vaiko teisės.
5. Telefonu informacija apie Pacientą neteikiama.
6. Klinikos darbuotojai, pažeidę šias Taisykles ar pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

X. ASMENS SVEIKATOS DUOMENŲ KOPIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

1. Institucijos bei kiti fiziniai asmenys (įgalioti/įstatyminiai Atstovai), norintys gauti informaciją apie Klinikos Pacientą, privalo pateikti institucijos vadovo arba fizinio asmens (įgalioti/įstatyminiai Atstovai) pasirašytą raštišką prašymą:
1.1. prašyme turi būti nurodomas juridinis pagrindas, tokiai informacijai gauti; kokią informaciją turime pateikti bei jos naudojimo tikslą;
1.2. turi būti pridedamas raštiškas Paciento sutikimas;
1.3. kilus abejonių dėl parašų autentiškumo, Klinika turi teisę tai patikslinti;
1.4. jei Prašymas atitinka 1.1-1.3 punktų reikalavimus, Klinika informaciją apie Pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos;
1.5. informaciją apie Pacientą paruošia ir pasirašo Pacientą konsultavęs gydytojas specialistas ir Klinikos direktorius.
2. Asmens sveikatos istorija yra saugomas Klinikos dokumentas. Nei Pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Klinikos.
3. Pacientui pageidaujant, jo lėšomis (pagal Klinikoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos įrašų kopijos.

XI. KLINIKOS DARBO LAIKAS IR REKVIZITAI

1. Klinikos darbo laikas bei jo aktualūs pakeitimai nurodomi Klinikos internetiniame puslapyje.
2. Klinikos rekvizitai:
Adresas:                                             V. Putvinskio g. 50, Kaunas LT44211 Lietuva
Registratūros telefono numeris:  +370 668 35 003
Internetinis puslapis:                     gjklinika.lt
Elektroninis paštas:                        info@gjklinika.lt

XII. DARBŲ SAUGOS NUOSTATAI

1. Klinikos patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
2. Klinikos patalpose draudžiama rūkyti.
3. Klinikos darbuotojams draudžiama Klinikoje vartoti alkoholį ar būti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
4. Klinikos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
5. Klinikos darbuotojai gali naudoti Klinikos kompiuterius, programinę įrangą, biuro įrangą, telefonus, kanceliarines bei kitas priemones tik su darbu susijusiais tikslais.
6. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis bei Klinikos direktoriaus įsakymais.
7. Klinikos darbuotojas gali pradėti dirbti tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai. Darbuotojas po darbo turi palikti darbo vietą tvarkingą ir tinkamą darbui.
8. Klinikos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, fasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.
9. Klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su Pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
10. Darbo metu Klinikos darbuotojai privalo turėti Klinikos direktoriaus išduotą ženklelį.
11. Klinikos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
12. Klinikos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus, užrakinti patalpas ir įjungti signalizaciją.
13. Klinikos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
14. Klinikos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

XIII. PACIENTO TURTO REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, akmenų, brangūs protezai, pinigai, rūbai, mobilūs telefonai, kompiuteriai bei kiti daiktai Klinikoje neregistruojami ir nesaugomi.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
2. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Klinikos internetiniame puslapyje.
3. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Klinikos darbo tvarkos organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.